REGULAMIN SERWISU misjesalezjanie.pl

§ 1

1. Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą przy ul. Korowodu 20 w Warszawie, NIP: 9511737781, REGON: 040004679 prowadzi internetowy serwis umieszczony pod domeną misjesalezjanie.pl zwany dalej Serwisem.
2. Serwis prowadzony jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się pod adresem https://misjesalezjanie.pl/polityka-prywatnosci/.
3. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
3.1. Cel – ogłaszana za pomocą Serwisu akcja, która polega na zbiórce środków finansowych dla realizacji określonego celu, który wpisuje się w działalność statutową Operatora.
3.2. Placówka misyjna – placówka znajdująca się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej utworzona przez właściwą władzę kościelną, celem udzielania pomocy mieszkańcom danego regionu świata na obszarze którego działa.
3.3. Projekt Misyjny – projekt prowadzony przez placówkę misyjną przy współpracy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
3.4. Operator – Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą przy ul. Korowodu 20 w Warszawie (02-829), NIP: 9511737781 , REGON: 040004679.
3.5. Cele statutowe Operatora – określone w statucie Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego cele, do których należą:

a) głoszenie Ewangelii i organizowanie pomocy i wsparcia materialnego oraz duchowego na rzecz potrzebujących mieszkańców różnych krajów świata, na obszarze których działają misjonarze wywodzący się z Towarzystwa św. Franciszka Salezego (Towarzystwa Salezjańskiego) i misjonarki ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki;
b) prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej, edukacyjnej, humanitarnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, na których działają misjonarze wywodzący się z Towarzystwa św. Franciszka Salezego i misjonarki ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki;
c) wspieranie działań na rzecz rozwoju, w tym w szczególności: działalności społecznej i kulturowej, działalności edukacyjnej, działalności w zakresie ochrony zdrowia, działalności służącej redukcji ubóstwa na terenach misyjnych, na których działają misjonarze wywodzący się z Towarzystwa św. Franciszka Salezego i misjonarki ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki;
d) zainteresowanie Kościoła i społeczeństwa działalnością misjonarzy i misjonarek salezjańskich oraz wszechstronne wsparcie misjonarzy wywodzących się z Towarzystwa św. Franciszka Salezego i misjonarek ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki;
e) prowadzenie animacji misyjnej;
f) gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy wywodzących się z Towarzystwa św. Franciszka Salezego i misjonarek ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki;
g) promocja misji i działalności prowadzonej przez misjonarzy wywodzących się z Towarzystwa św. Franciszka Salezego i misjonarki ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki;
h) promocja idei wolontariatu i systemu wychowawczego św. Jana Bosko.
3.6. Serwis Pośrednictwa Finansowego – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez Tpay-Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437
3.7. Przelewy online – przelewy dokonywane poprzez serwisy internetowe banków bez pośrednictwa Serwisu Pośrednictwa Finansowego.
3.8. Tradycyjne przelewy i polecenia zapłaty – przelewy i polecenia zapłaty dokonane bez pośrednictwa sieci Internet, zlecone w placówkach pocztowych bądź bankach.
3.9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora.
3.10. Opiekun Adopcyjny – użytkownik serwisu, który poprzez wypełnienie udostępnionego w ramach Serwisu formularza zadeklarował swój udział w realizacji programu ,,Adopcja na Odległość”.
3.11. Opiekun Duchowy – użytkownik serwisu, który poprzez wypełnienie udostępnionego w ramach Serwisu formularza zadeklarował swój udział w realizacji programu ,,Duchowa Adopcja Misjonarza”.
3.12. Darczyńca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, w tym Użytkownik, Opiekun Duchowy, Opiekun Adopcyjny, który dokonał za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty wpłaty na realizację celów statutowych przez Operatora i/lub zadeklarował wsparcie duchowe dla realizacji przez Operatora celów statutowych.
3.13. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, która stanowi kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na realizację określonego celu statutowego przez Salezjański Ośrodek Misyjny, z tym zastrzeżeniem, że część darowizny, o której mowa w §12 ust. 4 pożytkowana jest na koszty związane z bieżącym utrzymaniem Serwisu oraz bieżącą działalnością Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
3.14. Liczba osób wspierających – łączna liczba osób, które dokonały wsparcia materialnego Operatora w zakresie realizacji określonego projektu misyjnego za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty.
3.15. Suma darowizn – łączna suma darowizn dokonanych przez darczyńców na rzecz realizacji przez Operatora określonego projektu misyjnego za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty w celu wsparcia realizacji celów statutowych Operatora.
3.16. Usługi – usługi, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników.
3.17. Materiały misyjne -kalendarz, czasopismo ,,Misje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej.

§2

1. Regulamin Serwisu określa prawne i techniczne zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu, w tym m.in.: usługi świadczone przez Operatora, prawa i obowiązki Użytkowników, Opiekunów Duchowych, Opiekunów Adopcyjnych, Kandydatów na Wolontariuszy, Wolontariuszy, Darczyńców, Operatora, zakres odpowiedzialności Operatora.
2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
4. Użytkownik, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, akceptuje Regulamin poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Dodatkowo każdy Użytkownik, który chce skorzystać z Usług świadczonych przez Operatora, akceptuje Regulamin przy wypełnieniu właściwego formularza online.
5. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem https://misjesalezjanie.pl/regulamin/, a Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, pod adresem https://misjesalezjanie.pl/polityka-prywatnosci. Dodatkowo pod adresem https://misjesalezjanie.pl/wpcontent/uploads/2017/04/regulamin.pdf Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie pdf.
6. Umowa pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem dotycząca usług określonych w §6
zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza dotyczącego określonej usługi.

§3

1. Serwis działa wyłącznie w celu wspierania oraz realizacji działań statutowych Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
3. Operator dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia ciągłości działania Serwisu. Operator zastrzega jednak, że w działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy, m. in. w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, dokonania prac konserwacyjnych. Operator nie jest jednak zobowiązany do informowania o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
4. Bezwzględnie zakazane jest zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§4

1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik powinien posiadać:
1.1. Przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.0., Google Chrome lub inną o podobnych właściwościach;
1.2. Rozdzielczość ekranową minimum 1024×768 pikseli;
1.3. Włączoną obsługę ,,cookies”;

§5

1. Operator zastrzega, że wszelkie materiały i wiadomości dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Zabrania się wykorzystania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, w tym kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz innych form korzystania z materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza granice dozwolonego prawa z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2.
2. Wykorzystanie Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części, możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody.
3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
4. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z przepisami prawa.
5. Jedynym i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Operator.

§6

1. Za pomocą serwisu Użytkownik ma możliwość:
1.1. przekazania darowizn na rzecz realizacji przez Operatora Projektów Misyjnych;
1.2. zamówienia Mszy Świętej i powierzenia intencji do modlitwy;
1.3. zapisania się na Animację Misyjną;
1.4. zgłoszenia swojej kandydatury jako wolontariusz i dołączenia do formacji w Międzynarodowym Wolontariacie Don Bosco;
1.5. zadeklarowania swojego wsparcia materialnego i przekazania darowizny w ramach programu ,,Adopcja na Odległość” oraz dołączenia do programu jako Opiekun Adopcyjny;
1.6. zadeklarowania swojego wsparcia duchowego w ramach programu ,,Duchowa Adopcja Misjonarza” oraz dołączenia do programu jako Opiekun Duchowy;
1.7. przekazania darowizn na rzecz realizacji przez Operatora celów statutowych innych aniżeli wymienione w pkt. 1.1. oraz 1.5.;
1.8. wysłania wiadomości do Operatora;
1.9. otrzymywanie od Operatora newslettera i/lub materiałów misyjnych;

§7

1. W ramach realizacji Projektów Misyjnych Operator udziela pomocy placówkom misyjnym na całym świecie.
2. Projekty misyjne prowadzone przez Operatora obejmują:

2.1. Edukację, czyli podejmowanie w szczególności takich czynności jak: zakładanie szkół i przedszkoli, opłacanie czesnego i finansowanie wyprawek szkolnych, organizowanie kursów zawodowych i pomoc młodzieży w znalezieniu pracy, otwieranie domów i sierocińców dla dzieci ulicy;
2.2. Ewangelizację, czyli podejmowanie w szczególności takich czynności jak: finansowanie edukacji przyszłych kapłanów i sióstr zakonnych, budowanie kościołów i kaplic, wspieranie materialne i duchowe misjonarzy w pracy ewangelizacyjnej;
2.3. Dożywianie, czyli podejmowanie w szczególności takich czynności jak: dożywianie najuboższych z krajów misyjnych, budowanie kuchni i stołówek w szkołach, przedszkolach i domach misyjnych;
2.4. Leczenie, czyli podejmowanie w szczególności takich czynności jak: pokrywanie kosztów leczenia misjonarzy i misjonarek salezjańskich, finansowanie leczenia i zakupu lekarstw dla podopiecznych placówek misyjnych;
2.5. Infrastrukturę i transport, czyli podejmowanie w szczególności takich czynności jak: budowanie, remontowanie i wyposażanie obiektów niezbędnych do codziennego funkcjonowania i egzystencji oraz zakup środków transportu, ich amortyzacja i eksploatacja;
2.6. Pomoc humanitarną, czyli podejmowanie w szczególności takich czynności jak: wspieranie duchowe i materialne uchodźców, ofiar konfliktów zbrojnych, kataklizmów, klęsk żywiołowych, epidemii.

3. Projekty Misyjne, o których mowa w ust. 2, mogą być realizowane przez Operatora z inicjatywy własnej jak również wskutek rozpatrzenia wniosku zgłoszonego przez misjonarza lub misjonarkę według wewnętrznych zasad i reguł określonych w Regulaminie Organizacyjnym dostępnym w siedzibie Operatora.

4. Projekty Misyjne realizowane przez Operatora dzielą się na:

4.1. projekty aktualne – tj. te, na które Operator dokonuje zbiórki potrzebnych środków;
4.2. projekty w trakcie realizacji – tj. te, na które zbiórka została już zakończona, a zebrane środki zostały wysłane do misjonarki/misjonarza odpowiedzialnych za realizację projektu;
4.3. projekty zrealizowane – tj. te, których cel został już zrealizowany i których efekty prezentowane są w ramach Serwisu.

5. Operator umieszcza w Serwisie możliwie najbliższą do rzeczywistej sumę Darowizn, które przekazane zostały przez Użytkowników na określony Projekt Misyjny, na który prowadzona jest zbiórka. Operator zastrzega jednak, że suma ta może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Darowizn ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, procesie księgowania czy też braki odpowiedzi z systemu płatności.
6. Operator umieszcza w Serwisie możliwie najbliższą do rzeczywistej liczbę osób wspierających wybrany Projekt Misyjny, na który prowadzona jest zbiórka. Operator zastrzega jednak, że liczba ta może się różnić od rzeczywistej liczby osób wspierających ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, procesie księgowania czy też braki odpowiedzi z systemu płatności.
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji, Projekt Misyjny, na który prowadzona jest zbiórka, stanie się bezprzedmiotowy, Operatorowi przysługuje prawo do przeznaczenia w całości zebranej kwoty na realizację celów statutowych.
8. W przypadku, gdy kwota zebrana na dany Projekt Misyjny będzie wyższa aniżeli potrzebna i zbierana na jego realizację, Operator zastrzega sobie prawo do przeznaczenia zebranej nadwyżki na realizację celów statutowych.
9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7, Operator zobowiązuje się powiadomić o niej Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.
10. Użytkownik, który chce wesprzeć materialnie Projekt Misyjny, przesyła darowiznę poprzez Serwis Pośrednictwa Finansowego, przelewy online lub tradycyjne przelewy i polecenia zapłaty. Z chwilą wysłania formularza Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.

§8

1. Program ,,Duchowa Adopcja Misjonarza”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.6., polega na udzieleniu wsparcia duchowego misjonarzowi/misjonarce należącym do Towarzystwa Salezjańskiego lub Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki poprzez podjęcie za nich modlitwy, postu bądź wyrzeczeń stosownie do własnych możliwości fizycznych, psychicznych i zgodnie ze stanem zdrowia. Każdorazowe podjęcie postu bądź wyrzeczenia winno być skonsultowane z lekarzem i stanowi samodzielną decyzję Użytkownika, za którą Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
2. Użytkownik, który chce wziąć udział w programie „Duchowej Adopcji Misjonarza”, przesyła swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie właściwego formularza online dostępnego w Serwisie. Z chwilą wysłania formularza Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4, wysłanie formularza, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z zadeklarowaniem swojego udziału w programie „Duchowej Adopcji Misjonarza” na czas nieokreślony.
4. Jeżeli Użytkownik nie ma możliwości kontynuowania zadeklarowanego duchowego wsparcia, w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym może zrezygnować z udziału w programie, o czym powinien powiadomić Operatora mailowo na adres modlitwa@misjesalezjanie.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Operatora lub telefonicznie na numer telefonu (22) 644 86 78.
5. Programem ,,Duchowej Adopcji Misjonarza” objęci są misjonarze i misjonarki należący do Towarzystwa Salezjańskiego lub Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w programie.
6. Każdy misjonarz i misjonarka, uczestniczący w programie ,,Duchowej Adopcji Misjonarza” posiada w Serwisie „wizytówkę” z informacjami o sobie i swojej pracy na misjach wraz z prośbą o modlitwę.
7. Po złożeniu przez Użytkownika deklaracji misjonarz bądź misjonarka włączona w program ,,Duchowej Adopcji Misjonarza” jest o tym informowany przez Operatora. Operator nie przekazuje misjonarzowi bądź misjonarce w jakikolwiek sposób danych osobowych Użytkownika, który zadeklarował swój udział w programie ,,Duchowej Adopcji Misjonarza”, a jedynie informuje o ilości osób, które zadeklarowały chęć objęcia go programem.
8. Po wypełnieniu przez Użytkownika właściwego formularza, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego w formularzu adres pocztowy wizytówkę wraz ze zdjęciem misjonarza, którego zdecydował się wesprzeć. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymać w/w wizytówki, niezwłocznie po wypełnieniu formularza powinien powiadomić o tym Operatora poprzez wysłanie informacji na adres e-mail modlitwa@misjesalezjanie.pl.
9. Użytkownik samodzielnie za pomocą formularza decyduje o wyborze misjonarza, którego będzie wspierał w ramach programu ,,Duchowej Adopcji Misjonarza”.
10. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 11, Użytkownik zobowiązuje się nie kontaktować z misjonarzem bądź misjonarką, których zadeklarował się wspierać.
11. Użytkownik może kontaktować się z misjonarzem bądź misjonarką, których zadeklarował się wspierać jedynie za pośrednictwem Operatora poprzez wysłanie na adres siedziby Operatora bądź na adres mailowy modlitwa@misjesalezjanie.pl korespondencji skierowanej do misjonarza bądź misjonarki, którą Operator stosownie do swoich możliwości przekazuje misjonarzowi bądź misjonarce.

§9

1. Program ,,Adopcja na Odległość”, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 1.5., polega na udzieleniu przez okres minimum 12 miesięcy finansowego wsparcia dla kształcenia najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z krajów misyjnych oraz pomocy klerykom w pokryciu kosztów formacji salezjańskiej.
2. Użytkownik, który chce wziąć udział w programie ,,Adopcja na Odległość”, przesyła swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie właściwego formularza online dostępnego w Serwisie lub poprzez pobranie formularza w formie pdf i odesłanie go na adres Operatora. Z chwilą wysłania formularza Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.
3. Wypełniając formularz bądź wysyłając zgłoszenie, o których mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, Użytkownik samodzielnie decyduje o wysokości wpłat, częstotliwości ich dokonywania oraz deklarowanym okresie wsparcia, a także placówce misyjnej, którą decyduje się wspierać lub pozostawia wybór co do placówki koordynatorom programu.
4. Minimalna kwota wpłaty wynosi 480 złotych rocznie.
5. Składanie przez Użytkowników deklaracji wsparcia ma na celu umożliwienie Operatorowi właściwego zaplanowania świadczenia pomocy osobom objętym programem.
6. Jeżeli Użytkownik nie ma możliwości kontynuowania zadeklarowanego wsparcia, w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w programie ze skutkiem natychmiastowym, o czym powinien powiadomić Operatora mailowo na adres adopcja@misjesalezjanie.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Operatora lub telefonicznie na numer telefonu (22) 644 86 78.
7. Po zakończeniu udzielenia zadeklarowanego wsparcia możliwe jest przedłużenie uczestnictwa w programie ,,Adopcja na Odległość” bez ponownego wypełniania deklaracji, poprzez wysłanie informacji na adres e-mail adopcja@misjesalezjanie.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Operatora lub telefonicznie na numer telefonu (22) 644 86 78. Zapisy, o których mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio.
8. Po wysłaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może dokonać darowizny.
9. Każdy Użytkownik, który prześle swoje zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, i dokona darowizny, co najmniej dwa razy w roku otrzyma za pośrednictwem Operatora na wskazany w formularzu adres pocztowy list od misjonarza lub misjonarki odpowiedzialnej za realizację programu na wybranej placówce.
10. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 11, Użytkownik zobowiązuje się nie kontaktować się z misjonarzem bądź misjonarką, których zadeklarował się wspierać.
11. Użytkownik może przesyłać korespondencję do misjonarza bądź misjonarki odpowiedzialnych za realizację programu ,,Adopcja na Odległość” lub do podopiecznych objętych programem jedynie za pośrednictwem Operatora poprzez wysłanie jej na adres siedziby Operatora bądź na adres mailowy adopcja@misjesalezjanie.pl. Operator stosownie do swoich możliwości przekazuje korespondencję misjonarzowi bądź misjonarce.

§10

1. Animacja Misyjna, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 1.3., może odbywać się w formie wyjazdowej bądź stacjonarnej.
2. Animacja stacjonarna polega na zwiedzaniu w obecności animatora Wystawy Misyjnej znajdującej się w siedzibie Operatora.
3. Animacja wyjazdowa polega na spotkaniu z animatorem w miejscu zaproponowanym przez Użytkownika.
4. Animatorami, o których mowa w ust. 2 i 3, są misjonarze/misjonarki, wolontariusze, którzy pracowali bądź pracują na misjach lub inni pracownicy SOM-u.
5. Użytkownik, który chce wziąć udział w Animacji Misyjnej, przesyła w imieniu reprezentowanej grupy zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie właściwego formularza online dostępnego w Serwisie.
6. Warunkiem przeprowadzenia Animacji jest uczestnictwo w niej co najmniej 10 osób.
7. W przesłanym zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, Użytkownik wskazuje preferowany termin przeprowadzenia Animacji, który jednak nie wiąże Operatora, który zgodnie z zapisem, o którym mowa w ust. 9, zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia terminu animacji.
8. Przesłanie przez Użytkownika zgłoszenia nie stanowi zobowiązania Operatora do przeprowadzenia Animacji.
9. Po otrzymaniu zgłoszenia Operator wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją na temat możliwych terminów przeprowadzenia Animacji. Ustalając termin przeprowadzenia Animacji Operator w pierwszej kolejności bierze pod uwagę termin wskazany przez Użytkownika i sprawdza jego dostępność.
10. Zarówno Użytkownik jak i Operator mogą zrezygnować z przeprowadzenia Animacji w terminie do dnia poprzedzającego jej przeprowadzenie, o czym zobowiązani są poinformować mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy rezygnacji dokonuje Użytkownik, jest on zobowiązany do poinformowania Operatora na adres animacja@misjesalezjanie.pl bądź telefonicznie na numer telefonu (22) 644 86 78. W przypadku, gdy rezygnacji dokonuje Operator, jest on zobowiązany do poinformowania Użytkownika na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mai bądź telefonicznie na numer wskazany przez Użytkownika.
11. Przeprowadzenie Animacji Misyjnej jest całkowicie bezpłatne.
12. Użytkownik może wspomóc działalność Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego bądź realizację wybranego projektu prezentowanego w ramach Serwisu przekazując na ten cel dowolnej wysokości darowiznę, co jednak jest całkowicie dobrowolne, a Użytkownik nie jest do tego w żaden sposób zobligowany. Z chwilą przekazania darowizny Użytkownik staje się darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.

§11

1. Zamówienie Mszy Świętej lub powierzenie intencji do modlitwy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.2., odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika właściwego formularza dostępnego w Serwisie.
2. Użytkownicy Serwisu mają do wyboru następujące formy modlitwy w przesłanych przez nich intencjach:
2.1. Msze Święte (Pojedyncze, Nowenny Mszy Świętych, Msze Święte Gregoriańskie);
2.2. Wypominki – odprawiane jedynie w miesiącu listopadzie;
2.3. Nowenna do Uroczystości Świętego Jana Bosko – odprawiana od 22 do 30 stycznia;
2.4. Nowenna do Uroczystości NMP Wspomożycielki Wiernych – odprawiana od 15 do 23 maja;

3. W przypadku wypełnienia formularzy dotyczących modlitw, o których mowa w pkt. 2.2.- 2.4., Użytkownik powierza swoją intencję w modlitwie zbiorowej, akceptując tym samym, że wybrane przez niego nabożeństwo zostanie odprawione w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym we wszystkich intencjach zgłoszonych przez Użytkowników, włączając w to zgłoszoną przez niego intencję.
4. Wypełniając formularz dotyczący Mszy Świętych, o których mowa w pkt. 2.1., Użytkownik akceptuje tym samym, że wybrana przez niego Msza Święta odprawiona zostanie na terytorium Polski bądź na Placówce Misyjnej z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie ma możliwości wyboru miejsca, gdzie odprawiona zostanie wybrana przez niego Msza Święta. Wyboru miejsca, gdzie odprawiona zostanie zamówiona przez Użytkownika intencja Mszy Świętej, dokonuje Operator.
5. Wszystkie wymienione w ust. 2 formy modlitwy odprawiane są przez Kapłanów należących do Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
6. W przesłanym zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik wskazuje preferowany termin odprawienia Mszy Świętej, który jednak nie wiąże Operatora. Operator zgodnie z zapisem, o którym mowa w ust. 7, zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia terminu Mszy Świętej.
7. Ustalając termin odprawienia Mszy Świętej, Operator w pierwszej kolejności bierze pod uwagę termin wskazany przez Użytkownika i sprawdza jego dostępność.
8. Zamawiając Msze Święte, o których mowa w ust. 2.1., Użytkownik może przekazać ofiarę za jej odprawienie, która w całości przekazana zostanie odprawiającemu ją Kapłanowi należącemu do Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Z chwilą przekazania ofiary Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.
9. Zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego złożona ofiara, o której mowa w ust. 8, jest w całości przekazywana jako stypendium mszalne Kapłanowi odprawiającemu Mszę Świętą i żadna jej część nie jest przekazywana na rzecz realizacji celów statutowych Operatora, o których mowa w §12 ust. 4.
10. Użytkownik, który przesyła swoje intencje do modlitwy zbiorowej, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2. oraz 2.4.-2.6., może przekazać darowiznę, która będzie przeznaczona na realizacje celów statutowych Operatora. Z chwilą przekazania ofiary Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.

§12

1. Przekazywanie wszelkich Darowizn, o których mowa w niniejszym Regulaminie może odbywać się poprzez wpłatę kwoty na rachunek Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty. Z chwilą przekazania jakiejkolwiek darowizny Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.
2. W przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego – Serwis pośrednictwa finansowego pobiera na swoją rzecz prowizję – zgodnie z warunkami umowy zawartej między Serwisem pośrednictwa finansowego a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji. Operator korzysta z usług Serwisu pośrednictwa finansowego, aby maksymalnie ułatwić Użytkownikom dokonywanie płatności.
3. Operator oświadcza, że darowizna przekazywana przez Użytkowników jest pożytkowana na rzecz wskazanych w serwisie celów mieszczących się w działalności statutowej Operatora z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4.
4. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego i ciągłego działania Serwisu z wyłączeniem ofiar składanych przez Użytkownika za odprawienie Mszy Świętych, o których mowa w §11 ust. 2 pkt 2.1, część darowizny w wysokości 10% przekazywana przez Użytkownika pożytkowana jest na koszty związane z bieżącym utrzymaniem Serwisu oraz bieżącą działalnością Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
5. Po dokonanej wpłacie za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego Darczyńca otrzyma automatyczne potwierdzenie wypełnienia formularza płatności w Serwisie oraz podziękowanie za złożoną ofiarę. Podziękowanie zostanie przesłane drogą mailową po zaksięgowaniu płatności w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym.
6. Po dokonanej wpłacie poza Serwisem Pośrednictwa Finansowego Darczyńca otrzyma podziękowanie za złożoną ofiarę drogą mailową po zaksięgowaniu płatności w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym.

§13

1.Po wyrażeniu przez Użytkownika za pomocą Serwisu zgody na otrzymywanie od Operatora newslettera będzie on każdorazowo wysyłany przez Operatora na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
2. Po wyrażeniu przez Użytkownika za pomocą Serwisu zgody na otrzymywanie od Operatora materiałów misyjnych tradycyjną drogą pocztową będą one każdorazowo wysyłane przez Operatora na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres korespondencyjny.
3. Po wyrażeniu przez Użytkownika za pomocą Serwisu zgody na otrzymywanie od Operatora materiałów misyjnych drogą elektroniczną będą one każdorazowo wysyłane przez Operatora na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera i lub materiałów misyjnych poprzez wysłanie na adres e-mail Operatora website@misjesalezjanie.pl wiadomości o treści „Rezygnuję z newslettera”, „Rezygnuję z otrzymywania drogą pocztową materiałów misyjnych”, „Rezygnuję z otrzymywania drogą elektroniczną materiałów misyjnych”,

§14

1. Za pomocą serwisu Użytkownik ma również możliwość zgłoszenia swojej kandydatury jako wolontariusz i dołączenia do formacji w Międzynarodowym Wolontariacie Don Bosco, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 1.4.
2. Wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez wypełnienie właściwego formularza dostępnego w Serwisie.
3. Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco gromadzi osoby, które chcą przygotować się do pracy w krajach misyjnych oraz pracy na rzecz misji w Polsce.
4. Z chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik staje się kandydatem na wolontariusza.
5. Kandydat na wolontariusza zostaje wolontariuszem w chwili podpisania umowy o wolontariacie z Operatorem.
6. Operator zastrzega sobie prawo do kontaktu i prowadzenia korespondencji z wybranymi kandydatami na wolontariuszy z zastrzeżeniem możliwości przerwania w dowolnym momencie prowadzonej korespondencji i ewentualnych rozmów bez konieczności podawania przyczyn swojej decyzji.
7. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6, Koordynator do spraw wolontariatu – odpowiedzialny po stronie Operatora za opiekę nad wolontariuszami skontaktuje się z Użytkownikiem, który wysłał zgłoszenie z prośbą o przesłanie CV Użytkownika wraz z listem motywacyjnym oraz udzieli dalszych wskazówek.

§15

1. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę oraz/lub krzywdę, które mogą się pojawić w związku z: problemami technicznymi Serwisu w tym jego aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, które pozostają w sprzeczności z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
3. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Użytkowników lub osób trzecich.
4. Operator może za pośrednictwem Serwisu umożliwić Użytkownikom dostęp do usług świadczonych przez osoby trzecie. Operator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, a także w przypadku naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
6. Użytkownik jest zobowiązany również postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

§16

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem Serwisu.
2. Reklamację, o której mowa w ust. 1, należy kierować drogą elektroniczną bezpośrednio na adres website@misjesalezjanie.pl, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w terminie 14 dni. Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej lub pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
5. Operator nie rozpatruje reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego. Reklamacje te składać należy bezpośrednio do Serwisu pośrednictwa finansowego.

§17

1. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Operator zobowiązuje się do komunikowania Użytkownikom wszelkich zmian regulaminu poprzez zamieszczenie ich w Serwisie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od chwili ich opublikowania w nowej treści na stronach Serwisu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu po wcześniejszej pisemnej akceptacji Dyrektora Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
3. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu, a także w formie pisemnej w siedzibie Operatora.
4. Kontakt z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną website@misjesalezjanie.pl.
5. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Wersja regulaminu z podpisem

Regulamin z podpisem