Polityka Prywatności

Polityka prywatności Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego

I. Postanowienia wstępne

1. Polityka Prywatności dla Użytkowników Serwisu misjesalezjanie.pl („Polityka Prywatności”) określa stanowisko Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie dla Użytkowników Serwisu misjesalezjanie.pl
3. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
a) Dekret- dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.
b) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
c) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
d) „administrator” – Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Korowodu 20 w Warszawie (02-829), NIP 9511737781, REGON 040004679.
e) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, bądź jednostkę organizacyjną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
f) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, bądź jednostkę organizacyjną, której ujawnia się dane osobowe. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są jednak uznawane za odbiorców

II. Przetwarzanie danych osobowych

1.Salezjański Ośrodek Misyjny gromadzi dane, które są przez Użytkownika wprowadzane w formularzach. Dodatkowo w przypadku Użytkowników Serwisu, którzy są kandydatami na wolontariuszy oraz w przypadku Użytkowników którzy zostają wolontariuszami Salezjański Ośrodek Misyjny gromadzi ich dane osobowe podawane w przesyłanym CV oraz w wypełnianej ankiecie osobowej a także innych przekazanych Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu dokumentach, które są niezbędne do umożliwienia wykonywania zadań wolontariusza.
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje w tym wprowadzone przez niego w formularzach są prawdziwe.
3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Korowodu 20 w Warszawie (02-829), NIP 9511737781, REGON 040004679. Inspektorem ochrony Danych (dalej IOD) jest: Ksiądz Dariusz Husak ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa e-mail: iodowawa@salezjanie.pl nr telefonu: 22 5186221.
4. Przekazane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
a) Dane osobowe Użytkowników, którzy przekazali darowiznę są przetwarzane w celu przyjęcia darowizny przez Salezjański Ośrodek Misyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu przesłania pokwitowania odbioru oraz przesłania sprawozdania na działalność charytatywno-opiekuńczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 7 ust.1 pkt. 3) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w art. 55 ust.7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Dane osobowe Użytkowników, którzy zamówili Mszę Świętą, są przetwarzane w celu przyjęcia intencji i udzielenia informacji na temat terminu, formy i intencji odprawienia Mszy Świętej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
c) Dane osobowe Użytkowników będących Opiekunami Duchowymi przetwarza się w celu wysłania im ,,wizytówki” misjonarza/misjonarki objętych programem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
d) Dane osobowe Użytkowników będących Opiekunami Adopcyjnymi przetwarza się w celu wysłania im listów adopcyjnych od misjonarzy/misjonarek, odpowiedzialnych za realizację programu ,,Adopcja na Odległość”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
e) Dane osobowe Użytkowników, którzy wypełnili formularz umożliwiający zapisanie się na Animację Misyjną, są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Operatora Animacji Misyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
f) Dane osobowe podawane przez Użytkownika Serwisu będącego kandydatem na wolontariusza są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
g) Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy zostaną wolontariuszami są przetwarzane w celu ewidencji wolontariuszy, kontaktu z nimi, przygotowywania do wypełniania zadań wolontariusza, zakupu biletu lotniczego, ubezpieczenia, wizy oraz w celu realizacji zadań i celów statutowych przez Salezjański Ośrodek Misyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 7 ust.1 pkt. 3) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dodatkowo dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy zostaną wolontariuszami po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody, wyszczególnione w tej zgodzie ich dane osobowe będą publikowane na stronie internetowej Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego https://misjesalezjanie.pl/wolontariusze/ oraz w dwumiesięczniku ,,Misje Salezjańskie” . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
h) Dane osobowe Użytkowników, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania materiałów misyjnych (tj. kalendarz, czasopismo ,,Misje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej itp.) tradycyjną drogą pocztową, przetwarza się w celu ich wysyłki tradycyjną drogą pocztową. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
i) Dane osobowe Użytkowników, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania materiałów misyjnych (tj. kalendarz, czasopismo ,,Misje Salezjańskie”, filmy o tematyce misyjnej itp.) drogą elektroniczną, przetwarza się w celu ich wysyłki drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
j) Dane osobowe Użytkowników, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania newslettera, przetwarza się w celu jego wysyłki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
k) Dane osobowe Użytkowników, którzy napisali do Operatora wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce ,,Kontakt”, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza.
5. Z uwagi na fakt, że Salezjański Ośrodek Misyjny może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach określonych w punkcie 4 powyżej, informujemy, iż podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być:
a) podmioty, którym Salezjański Ośrodek Misyjny powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 19 Dekretu (procesorzy, którzy na zlecenie Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego dokonują przetwarzania danych osobowych).
6. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 4 powyżej celów:
a) w przypadku Użytkowników którzy przekazali darowiznę, zamówili Mszę św., są Opiekunami Duchowymi lub Opiekunami Adopcyjnymi, wypełnili formularz umożliwiający zapisanie się na Animację Misyjną, napisali do Operatora wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce ,,Kontakt”- przez okres niezbędny do wykonania umowy i po tym okresie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
b) w przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera i/lub materiałów misyjnych- do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
c) w przypadku Użytkowników którzy są kandydatami na wolontariuszy- przez okres niezbędny do wykonania umowy i po tym okresie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
d) w przypadku Użytkowników którzy zostaną wolontariuszami- podane przez nich dane osobowe (w celu ewidencji wolontariuszy, kontaktu z nimi, przygotowywania do wypełniania zadań wolontariusza, zakupu biletu lotniczego, ubezpieczenia, wizy oraz w celu realizacji zadań i celów statutowych przez Salezjański Ośrodek Misyjny będą przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy i po tym okresie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
e) w przypadku Użytkowników którzy zostaną wolontariuszami- podane przez nich na podstawie uprzednio wyrażonej zgody dane osobowe przetwarzane w celu ich publikacji na stronie internetowej Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego https://misjesalezjanie.pl/wolontariusze/ oraz w dwumiesięczniku ,,Misje Salezjańskie” będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
7. Informujemy, iż Użytkownicy mają prawo do: żądania od Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia lub dokonania adnotacji zgodnie z Dekretem;
8. Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, wszystkie wyrażone przez Użytkownika zgody na przetwarzanie określone w punkcie 4 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

III. Informacje dotyczące Plików Cookies

1. Salezjański Ośrodek Misyjny za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje pliki cookies tj. dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu misjesalezjanie.pl
2.Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania Serwisu.
3.Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika korzystającego z Serwisu rozpoznając urządzenie, dzięki czemu Serwis, jego treści i funkcjonalności prezentowane są w sposób zoptymalizowany.
4.Stosowane w ramach Serwisu rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.
5. Salezjański Ośrodek Misyjny wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) sesyjne- pliki, które są przechowywane na urządzeniach Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) trwałe- pliki, które są przechowywane na urządzeniach Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
6.Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
8.Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.

IV. Informacje końcowe

1.Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie pod adresem website@misjesalezjanie.pl lub pocztą tradycyjną.