1709726 zł
cel 1750000 zł

5633
wspierających

Pomoc dla Ukrainy

Wobec rosnącego napięcia i eskalacji działań zbrojnych na Ukrainie rozpoczynamy zbiórkę na pomoc humanitarną. Co zapewnimy? Żywność, wodę, lekarstwa, generatory prądotwórcze, paliwo, wyposażenie ośrodków dla migrantów wewnętrznych i wszystko to, co będzie potrzebne w danej chwili.

Jesteśmy w kontakcie z salezjankami i salezjanami pracującymi na Ukrainie. Dzięki Bogu, wszyscy są bezpieczni! Na chwilę obecną wszystko mają zapewnione, posiadają zapasy żywności, ale sytuacja jest rozwojowa. Wielu Ukraińców zaczęło uciekać z terenów dotkniętych bombardowaniami. W wielu miejscach wybuchła panika. Zostały zamknięte niektóre banki, tworzą się korki na wyjazdach z miast, kolejki na stacjach benzynowych. Salezjanie przygotowują się na przyjęcie migrantów wewnętrznych, uciekających przed wojną. Będzie potrzebna pomoc w zapewnieniu im żywności, wody, lekarstw, generatorów prądu, paliwa, materaców, koców… Ukraińcy potrzebują oprócz wsparcia materialnego, także tego duchowego i psychicznego. W obecnej sytuacji niezbędne jest zachowanie zimnej krwi i nieuleganie dezinformacji.

Obecnie salezjanie i salezjanki przede wszystkim proszą o wsparcie modlitewne. Módlmy się w intencji pokoju na Ukrainie i na całym świecie słowami modlitwy.

24 lutego nad ranem dotarły do nas tragiczne wiadomości z Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało o atakach na jednostki graniczne, patrole graniczne i punkty kontrolne. W całym kraju wprowadzono stan wojenny. Miejscowa ludność otrzymała zalecenie pozostania w domach. W wielu miastach dochodzi do ataków rakietowych.

Na Ukrainie od 30 lat pracują salezjanie. Prowadzą szkoły, parafie, oratoria, dom rekolekcyjny i bursę. Wspierają ubogich, a szczególnie dzieci i młodzież z zaniedbanych i dysfunkcyjnych domów. Są obecni w Bóbrce, Przemyślanach, Korosteszowie, Żytomierzu i Odessie.

Salezjanki rozpoczęły pracę na Ukrainie od 1992 r., rok po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości. Pierwszą placówkę otworzyły we Lwowie, drugą w Odessie, a w minionym roku rozpoczęły pracę w Kijowie, gdzie otwierają szkołę podstawową. Misjonarki od lat wspierają dziewczęta w edukacji w ramach Adopcji na Odległość. We Lwowie i Odessie przyjmują do siebie młode studentki z ubogich rodzin.

Więcej informacji na stronie kampanii –> POMOC DLA UKRAINY

Za projekt odpowiada ks. Jacek Zdzieborski – dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie

Podajemy numery kont bankowych, gdzie można wpłacać środki na pomoc Ukrainie drogą tradycyjną.
Tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

ACCOUNT IN ZLOTYS

PKO BP O/XVI Warszawa
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

ACCOUNT IN EURO

PKO BP O/XVI Warszawa
PL69 1020 1169 0000 8502 0018 8714
swift code: BPKOPLPW

ACCOUNT IN DOLLARS

PKO BP O/XVI Warszawa
PL53 1020 1169 0000 8602 0089 7926
swift code: BPKOPLPW

 

Aid for Ukraine

In view of the growing tension and expansion of military operations in Ukraine, we are starting a fundraising campaign for humanitarian aid.
What will we provide? Food, water, medicines, power generators, fuel, equipment for internal migrant centres and everything that will be needed at this time.

We are in contact with the Salesians (SDB) and the Salesian Sisters (FMA) working in Ukraine. Thanks to God everyone is safe! At the moment they have enough food and everything that is needed, but the situation is evolving. Many Ukrainians began to flee the areas affected by the bombings. Panic has broken out in many places. Some banks have been closed, traffic jams are created at city exits and queues at gas stations. Salesians are preparing to welcome internal migrants fleeing war. They will need help to provide them with food, water, medicine, electricity generators, fuel, mattresses, blankets… In addition to material support, the Ukrainians also need spiritual and psychological support. In the current situation, it is imperative to remain calm and not succumb to misinformation.

The Salesians and the FMAs ask first of all for the support of prayer. Let us pray for peace in Ukraine and in the whole world.

On the morning of February 24, we received tragic news from Ukraine. The Ukrainian Ministry of Foreign Affairs reported on the attacks on border units and checkpoints. Martial law has been introduced throughout the country. The local population was ordered to stay at home. There are missile attacks in many cities.

Salesians have been working in Ukraine for 30 years. They run schools, parishes, oratories, a retreat house and a boarding school. They support the poor, especially children and young people from abandoned and dysfunctional families. They are present in Bóbrka, Przemyślany, Korosteszów, Żytomierz and Odessa.

The Daughters of Mary Help of Christians began working in Ukraine in 1992, a year after the country regained its independence. They opened their first work in Lviv, the second in Odessa, and last year they started working in Kiev, where they opened a primary school. The missionaries have been supporting girls in Distance Adoption Program for many years. In Lviv and Odessa they host young students from poor families.

More information –> AID FOR UKRAINE

We provide the bank account numbers where you can donate funds to help Ukraine.
Title of the payment: Aid for Ukraine

ACCOUNT IN ZLOTYS

PKO BP O/XVI Warszawa
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

ACCOUNT IN EURO

PKO BP O/XVI Warszawa
PL69 1020 1169 0000 8502 0018 8714
swift code: BPKOPLPW

ACCOUNT IN DOLLARS

PKO BP O/XVI Warszawa
PL53 1020 1169 0000 8602 0089 7926
swift code: BPKOPLPW

 

Aiuto per l’Ucraina

In vista della crescente tensione e dell’espansione delle operazioni militari in Ucraina, stiamo avviando una campagna di raccolta fondi per gli aiuti umanitari.
Cosa forniremo? Cibo, acqua, medicine, generatori di corrente, carburante, attrezzature per i centri per i migranti interni e tutto ciò che sarà necessario in questo momento.

Stiamo in contatto con i salesiani (SDB) e con le suore salesiane (FMA) che lavorano in Ucraina. Grazie a Dio tutti sono al sicuro! Al momento hanno abbastanza cibo e tutto ciò che è necessario, ma la situazione si sta evolvendo. Molti Ucraini hanno cominciato a fuggire dalle zone colpite dai bombardamenti. Il panico è scoppiato in molti luoghi. Alcune banche sono state chiuse, si creano ingorghi alle uscite cittadine e code alle stazioni di servizio. I salesiani si preparano ad accogliere i migranti interni in fuga dalla guerra. Avranno bisogno di aiuto per fornire loro cibo, acqua, medicine, generatori di elettricità, carburante, materassi, coperte… Oltre al sostegno materiale, gli Ucraini hanno bisogno anche di sostegno spirituale e psicologico. Nella situazione attuale, è imperativo mantenere la calma e non soccombere alla disinformazione.

I salesiani e le FMA chiedono prima di tutto il sostegno della preghiera. Preghiamo per la pace in Ucraina e nel mondo intero.

La mattina del 24 febbraio abbiamo ricevuto una tragica notizia dall’Ucraina. Il Ministero degli Affari Esteri ucraino ha informato degli attacchi alle unità di frontiera e ai posti di controllo. La legge marziale è stata introdotta in tutto il paese. Alla popolazione locale è stato ordinato di restare a casa. Ci sono attacchi missilistici in molte città.

I salesiani lavorano in Ucraina da 30 anni. Gestiscono scuole, parrocchie, oratori, una casa di ritiro e un convitto. Sostengono i poveri, in particolare i bambini e i giovani provenienti da famiglie abbandonate e disfunzionali. Sono presenti a Bóbrka, Przemyślany, Korosteszów, Żytomierz e Odessa.

Le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno iniziato a lavorare in Ucraina nel 1992, un anno dopo la riconquista dell’indipendenza del Paese. Hanno aperto la prima struttura a Leopoli, la seconda a Odessa e l’anno scorso hanno iniziato a lavorare a Kiev, dove hanno aperto una scuola elementare. Le missionarie sostengono da molti anni le ragazze nell’istruzione nell’ambito dell’adozione a distanza. A Leopoli e Odessa ospitano giovani studenti di famiglie povere.

Maggiori informazioni –> AIUTO PER L’UCRAINA

Forniamo numeri di conti bancari ai quali puoi donare fondi per aiutare l’Ucraina.
Titolo del pagamento: Aid for Ukraine

KONTO IN ZLOTY

PKO BP O/XVI Warszawa
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

CONTO IN EURO

PKO BP O/XVI Warszawa
PL69 1020 1169 0000 8502 0018 8714
swift code: BPKOPLPW

CONTO IN DOLLARI

PKO BP O/XVI Warszawa
PL53 1020 1169 0000 8602 0089 7926
swift code: BPKOPLPW

 

Ayuda a Ucrania

 

Debido a la creciente tensión y la escalada de las hostilidades en Ucrania, iniciamos una colecta de ayuda humanitaria.
Qué vamos a donar? Alimentos, agua, medicinas, generadores de corriente, combustible, equipamiento para los centros de acogida de migrantes internos y todo lo que se necesite en el momento.

Estamos en contacto con los salesianos que trabajan en Ucrania. Gracias a Dios, todos están a salvo. Por el momento todo está proporcionado, tienen provisiones de alimentos, pero la situación está evolucionando. Muchos ucranianos han comenzado a huir de las zonas afectadas por los bombardeos. El pánico se ha desatado en muchos lugares. Algunos bancos han cerrado, hay atascos en las salidas de las ciudades y colas en las gasolineras. Los salesianos se preparan para recibir a los migrantes internos que huyen de la guerra. Se necesitará ayuda para proporcionarles alimentos, agua, medicamentos, generadores de corriente, combustible, colchones, mantas… Los ucranianos no sólo necesitan apoyo material, sino también espiritual y psicológico. En la situación actual, lo más importante es mantener la cabeza fría y no sucumbir a la desinformación.

Ahora los salesianos y las salesianas piden sobre todo apoyo en la oración. Recemos por la paz en Ucrania y en todo el mundo.

En la mañana del 24 de febrero recibimos trágicas noticias de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informó de ataques a unidades fronterizas, patrullas fronterizas y puestos de control. Se ha impuesto la ley marcial en todo el país. Se ha aconsejado a la población local que se quede en casa. Ha habido ataques con cohetes en muchas ciudades.

Los salesianos llevan 30 años trabajando en Ucrania. Dirigen escuelas, parroquias, oratorios, una casa de retiros y un albergue nocturno. Ayudan a los pobres, especialmente a los niños y jóvenes de hogares desatendidos y disfuncionales. Están presentes en Bóbrka, Przemyślany, Korosteszów, Żytomierz y Odessa.

Los salesianos comenzaron a trabajar en Ucrania en 1992, un año después de que el país recuperara la independencia. Abrieron su primera escuela en Lviv, otra en Odessa, y el año pasado comenzaron a trabajar en Kiev, donde están abriendo una escuela primaria. Los misioneros llevan años apoyando la educación de las niñas a través de la Adopción a Distancia. En Lviv y Odessa acogen a jóvenes estudiantes de familias pobres.

Maggiori informazioni –> AIUTO PER L’UCRAINA

Proporcionamos números de cuentas bancarias a las que puede donar fondos para ayudar a Ucrania.
Título del pago: Aid for Ukriane

CUENTA EN ZLOTYS

PKO BP O/XVI Warszawa
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

CUENTA EN EUROS

PKO BP O/XVI Warszawa
PL69 1020 1169 0000 8502 0018 8714
swift code: BPKOPLPW

CUENTA EN DÓLARES

PKO BP O/XVI Warszawa
PL53 1020 1169 0000 8602 0089 7926
swift code: BPKOPLPW