11387 zł
cel 10752 zł

777
wspierających

Druk Mszału rzymsko-katolickiego w języku ukraińskim

Misjonarze salezjańscy pracują na Ukrainie od prawie 30 lat. Budują szkoły, prowadzą parafie, pomagają biednym. Troszczą się o wychowanie i edukację młodych ludzi, towarzyszą im w codziennych trudach i zachęcają do realizacji marzeń. Słowem i czynem głoszą Ewangelię. Na placówkach jest wiele potrzeb, z tego względu salezjanie odkładali drukowanie Mszału rzymsko-katolickiego zawierającego świętych i błogosławionych z rodziny salezjańskiej. W tym roku pandemia zatrzymała wiele działań, a misjonarze skupili się na udzielaniu najpilniejszego wsparcia. Teraz chcemy pomóc w wydrukowaniu Mszału.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Delegaturę Salezjańską na Ukrainie i salezjanów w Polsce. Obecnie w Delegaturze pracuje 16 salezjanów z 4 krajów, w tym 4 asystentów z Azji i Afryki. Pracują oni na 4 parafiach, prowadzą 3 oratoria, 2 szkoły, przedszkole i bursę.

Mszał będzie służył kapłanom i wiernym, którzy starają się, tak jak mogą wspierać własną parafię. Tłumaczenie Mszału trwało od stycznia do października 2019 roku. W grudniu 2019 r. zostało ono zatwierdzone przez komisję liturgiczną przy Konferencji Episkopatu Ukrainy.  Obecnie Mszał przechodzi etap ostatecznej redakcji, korekty i przygotowania do druku. Ze względu na objętość i rozmiar koszt wydrukowania jednej księgi liturgicznej jest wyższy niż innych książek.

W ramach Projektu 630 pomożemy wydrukować 30 Mszałów. Pomóż zrealizować Projekt 630!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Michał Wocial SDB

Salesian missionaries have been working in Ukraine for almost 30 years. They build schools, run parishes and help the poor people. They care for the education of young people, accompany them in their daily hardships and encourage them to fulfill their dreams. They proclaim the Gospel by word and deed. There are many needs in the establishments and the Salesians have to postponed the printing of the Roman Missal which contains saints and blesseds of the Salesian family. The pandemic caused by COVID-19 suspended many activities and missionaries focused on giving the most urgent support. Now we want to help in printing the Salesian Missal.

The project will be implemented by the Salesian Delegation in Ukraine and the Salesians in Poland. At present there are 16 Salesians from 4 countries in the Delegation, including 4 assistants from Asia and Africa. They work in 4 parishes, run 3 oratories, 2 schools, a kindergarten and a dormitory.

The Missal will serve the priests and the faithful who do their best to support their own parish. The translation of the Salesian Missal lasted from January to October 2019. In December 2019, it was approved by the liturgical commission at the Ukrainian Bishops’ Conference. At present, the Missal is in the process of final editing, proofreading and preparation for printing. Due to the volume and size, the cost of printing one liturgical book is higher than cost of other books.

As part of Project 630, we will help to print 30 Salesian Missals. Help us to implement Project 630!

Responsible for the project is Fr. Michał Wocial SDB

Видання Салезіянського месалу українською мовою

Салезіяни-місіонери працюють в Україні майже 30 років. Вони будують школи, ведуть парафії, допомагають бідним. Крім того, піклуються про виховання та освіту молодих людей, супроводжують їх у щоденних труднощах та заохочують здійснювати свої мрії. Вони словом і ділом проголошують Євангеліє. У салезіянських закладів завжди є багато потреб, тому видання Римського Месалу святих та блаженних Салезіянської Родини постійно відкладалося. Цього року пандемія зупинила багато заходів, і місіонери зосередились на задоволенні найгостріших потреб. Тепер ми хочемо допомогти видати Месал.

Проект буде реалізований Делегатурою ордену отців-салезіян в Україні та салезіянами в Польщі. В даний час в Делегатурі працюють 16 салезіян з 4 країн, у тому числі 4 помічники з Азії та Африки. Вони служать у 4 парафіях, ведуть 3 ораторії, 2 школи, дитячий садок та гуртожиток.

Месал служитиме священникам та вірним, які роблять все можливе, щоб підтримати власні парафії. Переклад Салезіянського месалу тривав із січня по жовтень 2019 року. У грудні 2019 року він був затверджений літургійною комісією при Конференції Єпископів України. В даний час «Салезіянський Месал» проходить остаточний етап редагування, коректури та підготовки. Через обсяг та розмір витрати на друк однієї богослужбової книги вищі, ніж у інших книгах.

В рамках Проекту 630 ми допоможемо надрукувати 30 месалів. Допоможіть реалізувати Проект 630!

I missionari salesiano lavorano in Ucraina da almeno 30 anni. Costruiscono scuole, guidano parrocchie e aiutano i bisognosi. Si prendono cura dell’educazione dei giovani, li accompagnano nelle difficoltà e li incoraggiano a perseguire i loro sogni. Annunciano il Vangelo con la parola e nei fatti. Ci sono molte necessità nelle loro istituzioni, per questo i Salesiano devono posporre la stampa del Messale Romano che contiene santi e beati appartenenti alla famiglia Salesiana. La pandemia causata dal COVID-19 ha interrotto molte attività ed i missionari hanno concentrato le proprie forze sulle situazioni più urgenti. Ora vogliamo occuparci della stampa del Messale Salesiano.
Il progetto sarà realizzato dalla Delegazione Salesiana in Ucraina e dai Salesiani residenti in Polonia. Attualmente fanno parte della Delegazione 16 Salesiani provenienti da quattro Paesi, compresi 4 assistenti che vengono dall’Asia e dall’Africa. Gestiscono 4 parrocchie, 3 oratori, 2 scuole, una scuola materna e un dormitorio.
Il Messale servirà ai preti e ai fedeli impegnati nel supportare le proprie parrocchie. La traduzione del messale Salesiano si è protratta da gennaio a ottobre 2019. In dicembre 2019 è stato approvato dalla CommissioneLliturgica nell’ambito della Conferenza Episcopale ucraina. Attualmente il messale è nella fase di redazione finale: correzione della bozza e preparazione della stampa. A causa del volume e del formato il costo di stampa per un libro liturgico è più elevato rispetto al costo di altri libri.
Nell’ambito del progetto 630, noi parteciperemo alla stampa di 30 Messali Salesiani. Aiutateci a realizzare il Progetto 630!

Responsabile del progetto è Fr. Michal Wocial SDB